OGÓLNE WARUNKI DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ:

 1. Zgłoszenie powinno zostać złożone za pomocą poniższego formularza. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumentację
  zdjęciową zgłaszanych usterek jako załączniki.
 2. Wszystkie pola w niniejszym formularzu powinny być wypełnione w sposób jasny i czytelny.
 3. W przypadku bezpodstawnego wezwania do naprawy gwarancyjnej, producent zastrzega sobie prawo obciążenia zgłaszającego
  uzasadnionymi kosztami poniesionymi w związku z rozpatrywaniem reklamacji, w szczególności kosztami dojazdu.
 4. Przesłanie zgłoszenia w innej formie niż wskazana lub też nie zawierającego wszystkich wyszczególnionych w powyższym formularzu
  informacji może spowodować wydłużenie procesu reklamacyjnego.
 5. Zgłoszenia gwarancyjne niezawierające informacji o numerze zlecenia/dacie sprzedaży/nr dowodu zakupu nie będą rozpatrywane.
 6. Weryfikacja zasadności zgłoszenia nastąpi w terminie określonym w karcie gwarancyjnej.
 7. Kontakt z działem serwisu poprzez e-mail serwis@plastimet.com.pl
Dane osoby do kontaktu
Adres montażu

ZGŁOSZENIE WYSŁANE