Historia

PLASTIMET to rodzinna firma, która przez ponad 30 lat działalności stała się producentem stolarki najwyższej jakości, obsługując Klientów w kraju i za granicą. Jesteśmy nie tylko producentem i eksporterem, lecz przede wszystkim rzetelnym partnerem, wykonawcą i koordynatorem wszelkich prac związanych ze stolarką PVC, drzwiami tarasowymi, stolarką aluminiową i PPOŻ, czy też fasadami. Posiadamy wysoce zautomatyzowany park maszynowy, dzięki któremu jesteśmy w stanie sprostać niemal każdemu wyzwaniu związanemu z produkcją okien i drzwi.

Siedziba firmy od lat zlokalizowana jest w Ełku, ale jej „serce bije” w oddalonej o 12 kilometrów miejscowości Niedźwiedzkie, w nowoczesnym kompleksie produkcyjno – logistycznym o powierzchni ponad 17 000 m2.

Jesteśmy przekonani, że dostarczamy okna i drzwi, które podnoszą zarówno walory estetyczne inwestycji, jak i komfort życia.

Nasza Misja
Dzięki doświadczeniu i wysokiej jakości jesteśmy partnerem biznesowym na długie lata. Stale doskonalimy nasze produkty i usługi inspirując naszych klientów. Ich potrzeby i marzenia wyznaczają nasz kierunek rozwoju.

Wizja

Chcemy być partnerem pierwszego wyboru dla inwestorów i pracowników.

Nieustająco rozwijając się i podnosząc jakość dążymy do tego by obsługiwać nowoczesne, spektakularne inwestycje.

Technologia

Dział badawczo-rozwojowy i kontrola jakości

Posiadane na wyposażeniu działu stanowisko do badań okien umożliwia prowadzenie we własnym zakresie badań kontrolnych zgodnie z odpowiednimi normami, które stanowią niezbędny element opracowanej Zakładowej Kontroli Produkcji przy dokonywaniu oceny zgodności i oznakowywaniu wyrobów znakiem CE.
Daje ono także możliwość prowadzenia wszelkiego rodzaju badań prototypowych w zakresie nowych rozwiązań technicznych, czy też nowych typów konstrukcji.

Wydział Ekstruzji Profili Okiennych PVC

Za produkcję profili okiennych odpowiedzialne są wysoce zautomatyzowane linie ekstruzyjne niemieckiego producenta – firmy WEBER Maschinenfabrik GmbH. Nadanie ostatecznego kształtu oraz wymiarów danych profili odbywa się dzięki narzędziom austriackiego lidera w swojej branży – firmy GREINER EXTRUSION GmbH. Wysoką wydajność tłoczenia gwarantuje natomiast jedna z najnowocześniejszych w kraju, skomputeryzowana mieszalnia proszku PVC wraz z automatyczną naważalnią. Zespół montażowy ram i skrzydeł ROTOX pełni funkcję okuwania skrzydeł, montażu niezbędnych elementów ram, montażu skrzydeł do ram wraz ze szkleniem okien, a także automatycznego transportu montowanych ram i skrzydeł pomiędzy poszczególnymi stanowiskami aż do ostatniego etapu produkcji.

Wydział Produkcji Specjalnej

Wydzielenie pozostałych linii technologicznych do produkcji specjalnej stolarki PVC gwarantuje wykonywanie nawet najbardziej nietypowych konstrukcji okiennych, drzwi zewnętrznych, wszelkiego rodzaju okien łukowych, trójkątnych, czy trapezowych.

Wydział Produkcji Stolarki PVC

Blisko trzydziestoletnie doświadczenie pozwoliło uzyskać wzorowy proces produkcji. W oparciu o najnowocześniejsze urządzenia uznanych na świecie liderów stworzyliśmy innowacyjny park maszynowy, dzięki któremu PLASTIMET jest w stanie sprostać niemal każdemu wyzwaniu związanemu z produkcją okien i drzwi. Cięcie i obróbka profili PVC odbywa się na module cięcia i obróbki, wyposażonym między innymi w dwa niezwykle precyzyjne centra cięcia ROTOX ZSA 263 F, czy też maszynę do sztancowania wzmocnień stalowych. Za zgrzewanie profili oraz ich obróbkę po zgrzewaniu, a także oczyszczanie odpowiadają trzy linie zgrzewająco – obróbczo – czyszczące ROTOX składające się z: czterogłowicowych zgrzewarek SMH 510 zapewniających technologię zgrzewania wysokotemperaturowego w systemie HTS, centr obróbczych BSS 942 oraz automatycznych czteroosiowych czyszczarek EPA 579, a w przypadku linii skrzydeł – dwunastoosiowego automatu do czyszczenia naroży EKA 577.

Wydział Produkcji Szyb Zespolonych

Szyby zespolone produkowane są w oparciu o zaawansowany technologicznie projekt integracji linii produkcji, gdzie szyby powstają równocześnie z oknami. Proces ten jest możliwy dzięki dokładnym stołom do rozkroju wielkogabarytowych tafli szkła, gdzie zespalanie pakietów szybowych odbywa się na automatycznej prasie z robotem hermetyzującym.
Ciągłość oraz wydajność produkcji zabezpieczają dwa automatyczne magazyny szkła wyposażone w zintegrowany system sterowania, pozwalające optymalnie wykorzystywać powierzchnię magazynową.
Za dostawę zespolonych pakietów szybowych na linię montażową zgodnie z ideą „Just in time” odpowiada innowacyjna sortownia szyb ROTOX GSS, będąca elementem ciągu technologicznego do produkcji nowego typu okien PVC oraz stanowiąca system inteligentnego sortowania.

Wydział Produkcji Ślusarki Aluminiowej i Przeciwpożarowej

Ślusarka aluminiowa oraz przeciwpożarowa produkowana jest w oparciu o dedykowane dla firmy PLASTIMET maszyny i urządzenia światowego lidera w produkcji maszyn do ślusarki – firmy ELUMATEC GmbH, skonfigurowane w innowacyjne linie technologiczne o odpowiednio dobranych i zoptymalizowanych parametrach technicznych i zintegrowane w jeden spójny system produkcji, kontroli jakości i zarządzania.

Jakość

Priorytetem w działalności PPU Plastimet Sp. z o.o. jest dążenie do stałego podnoszenia poziomu jakości produktów, usług oraz standardów obsługi klienta w sposób zaplanowany i nadzorowany. Jest to droga do zdobycia pełnego zaufania Klientów i opinii wiarygodnego partnera.

Polityka Jakości

Zarząd firmy PPU Plastimet Sp. z o.o. przyjął politykę zarządzania jakością, której podstawowe zasady stały się obowiązujące dla wszystkich pracowników organizacji. Wdrażając system zarządzania jakością i środowiskiem zgodny z normą PN EN ISO 9001:2008 i PN EN ISO 14001:2004, w czerwcu 2005 roku otrzymaliśmy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością.

Cele jakościowe realizujemy poprzez:

 • monitorowanie spełnienia oczekiwań i wymagań naszych Klientów
 • motywowanie pracowników do identyfikowania się z firmą oraz rzetelnego wykonywania obowiązków służbowych
 • szkolenie pracowników w zakresie wdrożonego systemu zarządzania oraz szkolenia zawodowe
 • prowadzenie auditów wewnętrznych i przeglądów przez kierownictwo w celu potwierdzenia prawidłowego funkcjonowania oraz doskonalenia systemu zarządzania
 • wprowadzanie nowych rozwiązań i działań marketingowych
 • stałe dążenie do optymalizacji procesu produkcji i racjonalne wykorzystanie surowców

 

Mamy pełną świadomość naszych celów i dążeń. Stale wprowadzamy skuteczne metody zarządzania, dzięki czemu możemy rozpoznawać i spełniać potrzeby naszych Klientów.

Polityka środowiskowa

PPU Plastimet Sp. z o.o. działa w myśl zasady „Zarządzanie środowiskiem jest jednym priorytetów i kluczowym czynnikiem zrównoważonego rozwoju firmy”

Deklarujemy:

 • działać na rzecz zmniejszenia i zapobiegania zanieczyszczenia środowiska
 • respektować wymagania związane z ochroną środowiska, wynikające z przepisów prawnych
 • stosować wszystkie zabezpieczenia mogące zapobiec nadzwyczajnym zagrożeniom dla środowiska naturalnego
 • obniżać ilość wytwarzanych odpadów i obniżać zużycie czynników energetycznych oraz wody na cele przemysłowe
 • racjonalizować zużycie materiałów


Odpowiedzialność społeczna

PPU Plastimet sp. z o.o. jest członkiem Global Contact – inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, stanowiącej wezwanie skierowane do biznesu, aby w swojej działalności kierował się 10 podstawowymi zasadami z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Global Contact promuje społeczną odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). Więcej informacji można znaleźć na www.globalcompact.org.pl oraz www.unglobalcompact.org

Referencje

Nagrody i wyróżnienia

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe PLASTIMET Sp. z o.o. od lat cieszy się opinią wiarygodnego i pewnego partnera biznesowego, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia przyznane za dotychczasową działalność:

Certyfikaty

Certyfikaty i atesty uprawniające do sprzedaży oraz stosowania w budownictwie produktów PPU Plastimet Sp. z o.o.

Partnerzy

Mamy pełną świadomość, że stosowanie najlepszych materiałów ma ogromny wpływ na jakość i trwałość naszych produktów. Dlatego też naszymi partnerami są tylko sprawdzeni i rzetelni dostawcy.

Dotacje UE

Obecnie realizujemy następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

III edycja SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0004/18. CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 32 (w tym 30 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań:
  1. Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty;
  1. Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych;
  1. Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji;
  1. Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych;
  1. Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego.
W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się:
  1. wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 32 firm KKK w terminie od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.;
  1. wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych,konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji;
  1. wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych;
  1. wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R,zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych;
  1. rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości;
Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje. WARTOŚĆ PROJEKTU: wydatki ogółem: 9.846.000,00 PLN wydatki kwalifikowane: 9.846.000,00 PLN dofinansowanie: 6.822.290,00 PLN Wszystkie firmy zainteresowane współpracą oraz ekspansją międzynarodową zapraszamy do współpracy !!!

PP-U „Plastimet” Spółka z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Dotacja na kapitał obrotowy dla PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWE „PLASTIMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” w ramach umowy POPW.01.05.00-28-0035/20-00. Dofinansowanie projektu z UE: 415 524,93 PLN

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja Nr POIR.02.03.03-20-0001/18 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 40 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 30.06.2020, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Cele szczegółowe: wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK; wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych; wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów; rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm; inkubowanie wspólnych inwestycji, w tym opartych o innowacje. W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje: 7 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA oraz Norwegii; 3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych PKB; seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji; 54 międzynarodowe wydarzenia targowe; usługa doradcza związana z umiędzynarodowieniem. Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w wydarzeniach targowych/misjach gospodarczych to m.in:
  1. Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria, Białoruś, Holandia, Litwa, Belgia, Dania, Włochy, Łotwa, Czechy;
  1. Azja: Rosja, Chiny, Korea, Indie, Singapur;
  1. Skandynawia: Norwegia, Szwecja;
  1. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie;
  1. Australia i Oceania: Australia;
  1. Ameryka Północna: USA, Kanada, Meksyk.
Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe. Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno-gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne. Wartość projektu: 9 921 800,00 zł Wartość dofinansowania: 6 701 550,00 zł

polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej nr POIR.02.03.03-20-0001/16 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 45 przedsiębiorstw (w tym 40 MŚP) działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.07.2018r., który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Cele szczegółowe: • Wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK • Wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych • Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów • Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje: • 6 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Kazachstanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA, Rosji oraz Norwegii • 3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych WKB • 3 seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji • 20 międzynarodowych wydarzeń targowych

Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w imprezach targowych: 1. Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria 2. Azja: Rosja, Kazachstan 3. Skandynawia: Norwegia, Szwecja 4. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie 5. Australia i Ocenia: Australia

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe.

Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno- gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne

Wartość projektu: 6 105 966,00 zł Wartość dofinansowania: 4 225 460,00 zł

Dotychczas zrealizowaliśmy poniższe projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 Nr umowy: POPW.01.03.01-28-0001/15 Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Całkowita wartość projektu: 17 216 187,00 PLN Wartość dofinansowania: 6 998 450,00 PLN Cel projektu: celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnego produktu, niewystępującego na rynku zarówno krajowym, jaki i światowym okna, opartego o zaprojektowany energooszczędny system profili okiennych PVC, wypracowany w toku przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych. Efekty realizacji projektu: dzięki wdrożeniu wyników prac badawczo – rozwojowych w ramach projektu, firma Plastimet wprowadzi innowacyjny, niespotykany dotąd na rynku zarówno krajowym, jak i światowym produkt – okno, oparte o zaprojektowany w ramach przeprowadzonych prac, energooszczędny system profili okiennych PCV z innowacyjnym rozwiązaniem uszczelnienia środkowego. Realizacja projektu przyczyni się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki. Zostanie także utworzone nowe stanowisko pracy służące do obsługi zautomatyzowanego ciągu technologicznego, w który zostaną skonfigurowane środki trwałe nabyte w ramach realizacji przedmiotowego projektu. Wdrożenie nowego innowacyjnego produktu wpłynie także znacząco na działalność gospodarczą członków Wschodniego Klastra Budowlanego, umocni pomiędzy nimi współpracę na rzecz rozwoju potencjału wewnętrznego poprzez wzrost innowacyjności i konkurencyjności, a tym samym przyczyni się do realizacji celu głównego Klastra. Główne zadania projektu: Wyekstrudowanie energooszczędnego systemu profili okiennych PVC, w ramach którego zaplanowano nabycie, zamontowanie oraz uruchomienie kompletu narzędzi wytłaczarskich. Wyprodukowanie okien opartych o energooszczędny system profili okiennych PVC – w ramach zadania zaplanowano nabycie, zamontowanie oraz uruchomienie środków trwałych, które zostaną skonfigurowane w jeden kompletny zautomatyzowany ciąg technologiczny, niezbędny do wyprodukowania innowacyjnych okien.

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Nr projektu: WND-POKL.02.01.01-00-311/13
Nr umowy szkoleniowo-doradczej: 45/15/EB
Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

W ramach przedmiotowej umowy PLASTIMET otrzyma wsparcie w postaci:

DORADZTWA (BLOK I) – w zakresie identyfikacji obszarów niezbędnych do wdrożenia działań proekologicznych i zidentyfikowanych w tym zakresie potrzeb szkoleniowych. Rezultatem usługi doradczej będzie opracowany przez doradcę opracowania dokument pn. “Kompleksowa analiza potrzeb w zakresie wdrożenia działań proekologicznych i potrzeb szkoleniowych w tym zakresie”

SZKOLENIA osób oddelegowanych przez Plastimet w obszarze zidentyfikowanym w trakcie doradztwa (BLOK I)

DORADZTWA (BLOK II) – w zakresie wdrażania działań proekologicznych. Rezultatem usługi doradczej będzie opracowanie przez doradcę Planu wdrażania działań proekologicznych w firmie.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Nr umowy: UDA-RPWM.01.01.07-28-190/12-00 Priorytet 1 Przedsiębiorczość Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii Całkowita wartość projektu: 2 020 275,00 PLN Kwota dofinansowania z EFRR: 698 062,50 PLN Wkład budżetu państwa: 123 187,50 PLN Głównym celem realizowanego projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności firmy PLASTIMET poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii: produkcji ślusarki aluminiowej oraz produkcji ślusarki przeciwpożarowej, stanowiących innowację procesową.

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013

Nr projektu: KSI WND-08.02.01-28-023/12-00 POKL
Nr umowy wewnątrzprojektowej: 19/2013
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.2 Transfer wiedzy
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Projektodawca/Lider Partnerstwa: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Partner: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie

W ramach przedmiotowej umowy opracowano Dokumentację Wdrożeniową stanowiącą podstawę wdrożenia innowacji w jednym z czterech obszarów innowacji zgodnie z podręcznikiem Oslo Manual.

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013 Nr umowy: UDA-POIG.04.04.00-28-004/09-00 Priorytet 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Celem projektu było wdrożenie innowacji produktowej oraz procesowej w oparciu o linie technologiczne do produkcji 6-komorowych profili okiennych. Wdrażając innowacyjny proces technologiczny, wprowadziliśmy na rynek docelowy nowy produkt – 6-komorowy tworzywowy profil okienny z rdzeniem z recyklatu. Dodatkowo zostały wdrożone nowoczesne rozwiązania organizacyjne oraz marketingowe.

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006,
Nr umowy: SPOWKP/2.3/4/28/2566 z dnia 26 września 2006 roku
Priorytet 2 Bezpośrednie Wsparcie Przedsiębiorstw
Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

Celem projektu było wzmocnienie konkurencyjności poprzez wprowadzenie gruntownych zmian w procesie produkcji. Zakładał on inwestycję w ciąg technologiczny sterowany komputerowo, w skład którego weszły linie technologiczne do produkcji stolarki PCV, aluminiowej, przeciwpożarowej z wykorzystaniem zaawansowanej techniki sterowania, elektronarzędzia oraz centrum obróbcze i przeładunkowe.

Program Phare 2002 SSG 2002/000/580-06.02.01
Fundusz Wsparcia na Doradztwo
Nr umowy: 2002/000-580-06.02.01-02-28-0670

Celem projektu było podniesienie świadomości jakościowej, wzrost konkurencyjności oraz pozytywnego postrzegania firmy na rynku wyrobów i usług poprzez ustanowienie, wdrożenie oraz doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o wymagania międzynarodowej normy ISO 9001:2000.

Działalność klastrowa

Jesteśmy aktywnym członkiem Polskiego Klastra Budowlanego, który zrzesza firmy zainteresowane rozwojem, cyfryzacją budownictwa, promocją, oraz innowacjami. Klaster proponuje wsparcie w obszarze usług budowlanych poprzez stworzenie trwałych ram współpracy, zbudowanie innowacyjnej sieci powiązań opartej na transferze wiedzy, technologii oraz nowych rozwiązań pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami naukowymi oraz samorządami.