2021-08-18-net-959x340_2c
2022-11-29-Modernity-slider-www-959x340-A
plastimet-nature-slider960x340px-22.06.20
click
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

 

DZIAŁALNOŚĆ KLASTROWA

 
 
11
 

Firma PLASTIMET jest członkiem Wschodniego Klastra Budowlanego, którego celem a zarazem misją jest systematyczne wsparcie instytucji i przedsiębiorców działających w obszarze usług budowlanych poprzez stworzenie trwałych ram współpracy, zbudowanie innowacyjnej sieci powiązań opartych na transferze wiedzy, technologii oraz innowacyjnych rozwiązań pomiędzy członkami Klastra, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi i instytucjami naukowymi oraz samorządami w celu wypracowania silnej pozycji konkurencyjnej w sferze usług budowlanych regionu Polski Wschodniej, a w szczególności województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz lubelskiego.

 

Działania Wschodniego Klastra Budowlanego dotyczą wielu aspektów. Poza typowo organizacyjnymi, tj.: utworzenie biura Klastra, jego obsługa administracyjna, to również działania nastawione na:

1.Promocję działalności Klastra oraz jego uczestników;
2.Organizację konferencji, seminariów, misji gospodarczych, wystaw, targów;
3.Prowadzenie badań naukowych oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów rozwojowych, badawczych, promocyjnych oraz szkoleniowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, środków publicznych oraz ze źródeł zewnętrznych;
4.Stworzenie platformy służącej wymianie informacji pomiędzy członkami Klastra, wspomagającej promocję regionu, przedsiębiorców oraz oferowanych przez nich usług;
5.Promocję szeroko pojętej współpracy między członkami Klastra w zakresie oferowanych usług, produktów;
6.Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z innymi Klastrami, instytucjami oraz organizacjami spoza działalności Klastra w celu zapewnienia członkom Klastra oraz ich pracownikom dostępu do najnowszych osiągnięć wiedzy i technologii;
7.Uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz delegowanie swoich przedstawicieli do ciał doradczych funkcjonujących przy organach władz i instytucjach;
8.Planowanie i koordynowanie wspólnych projektów Klastra, a także opiniowanie i udzielanie rekomendacji dla projektów i przedsięwzięć realizowanych indywidualnie przez uczestników Klastra;
9.Działalność wydawniczą w zakresie wydawania specjalistycznych materiałów informacyjnych i reklamowych.

 

Firmy pragnące przystąpić do klastra reprezentują uzupełniające się (komplementarne) profile działalności w branży budowlanej, a połączenie ich ofert w ramach współpracy stworzy bardzo kompleksową ofertę, która będzie odpowiadała na bardzo szeroki zakres potrzeb rynku. Przedsiębiorstwom zależy na wypracowaniu w ramach klastra kierunku/strategii rozwoju, w którym mogłyby podążać wszystkie przedsiębiorstwa i który nadawałby charakter całemu porozumieniu. Chodzi o określenie takiej ścieżki rozwoju, która umożliwi jednoczesny rozwój wszystkich członków i wykorzystanie oraz rozwój ich potencjałów. Przedsiębiorstwom zależy na odnalezieniu niszy rynkowej, której potrzeby można zaspokoić jedynie przez połączenie umiejętności i doświadczenia członków. Obsługiwanie tej niszy przedsiębiorstwa traktują również jako element, który będzie mógł identyfikować ten klaster i wyróżniać go na tle kraju spośród podobnych porozumień.
 
Wschodni Klaster Budowlany umożliwia dostęp do zorganizowanej sieci współpracy funkcjonującej na linii nauka – biznes. W ramach prowadzonych działań proponujemy doradztwo dla przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze w zakresie ich działalności rynkowej w obszarach:
 
•określenia łańcucha wartości dla członków inicjatywy klastrowej;
•analizy potrzeb przedsiębiorców w zakresie prowadzonych działalności, w tym oszacowania możliwości osiągnięcia innowacyjnego poziomu oferowanych produktów i usług;
•analizy stanu obecnego oraz prognozy na przyszłość pod względem osiągniętego poziomu konkurencyjności rynkowej;
•prowadzenia komunikacji wewnątrz i na zewnątrz Klastra, warunkującej równy dostęp do opracowań i wyników prac partnerów Klastra;
•przygotowania innowacyjnych projektów;
•pomocy w opracowaniu zgłoszeń patentowych na nowopowstałe produkty;

 
——————————————————————————————————————————————————————————-
 
logo KMO
 

Klaster Mazurskie Okna został zdefiniowany w 2006 r. W tym samym roku z inicjatywy 7 firm została utworzona pierwsza Inicjatywa Klastrowa w ramach klastra. W pierwszej fazie działalności, Klaster uczestniczył w projekcie pt „Stymulowanie innowacyjności gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wspieranie rozwoju klastrów – działania pilotażowe” realizowanym ze środków działania 2.6. ZPORR oraz w projekcie „Program szkoleń promujących clustering” realizowanym na zlecenie PARP ze środków unijnych. Projekty te pozwoliły na zdobycie przez uczestników klastra niezbędnej wiedzy do jego dalszego rozwoju. W roku 2007 zostało utworzone Stowarzyszenie producentów stolarki otworowej „Mazurskie Okna”. W 2009 r. w celu prowadzenia komercyjnej działalności Klastra została utworzona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Mazurskie Okna Sp. z o.o.”, której udziałowcami zostały firmy zrzeszone w Klastrze. Rokiem przełomowym w działalności Klastra był rok 2009. W roku tym Klaster Mazurskie Okna pozyskał środki unijne o wartości ok. 6 mln złotych. Na początku 2010 r. przy Warmińsko – Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości zostało utworzone Biuro Klastra Mazurskie Okna, które do dnia dzisiejszego pełni funkcję koordynatora klastra. W roku 2011 zlikwidowano Stowarzyszenie Mazurskie Okna i w jego miejsce powołano Radę Klastra Mazurskie Okna.
 
Obecnie wszystkie Inicjatywy Klastrowe działające w ramach Klastra Mazurskie Okna zrzeszają ok. 50 przedsiębiorstw. Są to zarówno podmioty mikro, małe, jak i średnie z branży stolarki otworowej, a więc produkcji okien i drzwi oraz pokrewnych, takich jak, drewno i elementy drewniane, przesłony okienne, parapety, szyby, okucia i elementy metalowe, zabezpieczenia antywłamaniowe, bramy i napędy garażowe. Z klastrem ściśle współpracują też instytucje otoczenia biznesu takie jak: Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Warmińsko – Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja “Wspieranie i promocja przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie.

 

PLASTIMET to marka z

30-letnią

tradycją.


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "PLASTIMET" Sp z o.o.


ul. Suwalska 82, 19-300 Ełk, tel: (87) 621-36-06, fax: (87) 621-16-06