2021-08-18-net-959x340_2c
plastimet-nature-slider960x340px-22.06.20
click
s1
s2
s3
s4

Obecnie realizujemy następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

——————————————————————————————————————————

 

PP-U „Plastimet” Spółka z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Dotacja na kapitał obrotowy dla PRZEDSIĘBIORTSWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWE „PLASTIMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” w ramach umowy POPW.01.05.00-28-0035/20-00.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 415 524,93 PLN

——————————————————————————————————————————

PP-U Plastimet Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja

Nr POIR.02.03.03-20-0001/18

w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 40 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 30.06.2020, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Cele szczegółowe:

wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK;

wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych;

wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów;

rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm;

inkubowanie wspólnych inwestycji, w tym opartych o innowacje.

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:

7 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA oraz Norwegii;

3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych PKB;

seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji;

54 międzynarodowe wydarzenia targowe;

usługa doradcza związana z umiędzynarodowieniem.

Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w wydarzeniach targowych/misjach gospodarczych to m.in:

  1. Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria, Białoruś, Holandia, Litwa, Belgia, Dania, Włochy, Łotwa, Czechy;
  2. Azja: Rosja, Chiny, Korea, Indie, Singapur;
  3. Skandynawia: Norwegia, Szwecja;
  4. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie;
  5. Australia i Oceania: Australia;
  6. Ameryka Północna: USA, Kanada, Meksyk.

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe.

Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno-gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne.

Wartość projektu: 9 921 800,00 zł

Wartość dofinansowania: 6 701 550,00 zł


FE_PW_rgb

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Plastimet” Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej
nr POIR.02.03.03-20-0001/16
w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 45 przedsiębiorstw (w tym 40 MŚP) działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.07.2018r., który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Cele szczegółowe:
• Wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK
• Wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych
• Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów
• Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:
• 6 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Kazachstanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA, Rosji oraz Norwegii
• 3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych WKB
• 3 seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji
• 20 międzynarodowych wydarzeń targowych

Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w imprezach targowych:
1. Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria
2. Azja: Rosja, Kazachstan
3. Skandynawia: Norwegia, Szwecja
4. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie
5. Australia i Ocenia: Australia

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe.

Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno- gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne

Wartość projektu: 6 105 966,00 zł
Wartość dofinansowania: 4 225 460,00 zł

——————————————————————————————————————————

Dotychczas zrealizowaliśmy poniższe projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

 

——————————————————————————————————————————

FE_PW_rgb

„Innowacyjne energooszczędne okno jako efekt wdrożenia wyników prac badawczo – rozwojowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020

Nr umowy: POPW.01.03.01-28-0001/15
Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Całkowita wartość projektu: 17 216 187,00 PLN
Wartość dofinansowania: 6 998 450,00 PLN

Cel projektu: celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnego produktu, niewystępującego na rynku zarówno krajowym, jaki i światowym okna, opartego o zaprojektowany energooszczędny system profili okiennych PVC, wypracowany w toku przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych.

Efekty realizacji projektu: dzięki wdrożeniu wyników prac badawczo – rozwojowych w ramach projektu, firma Plastimet wprowadzi innowacyjny, niespotykany dotąd na rynku zarówno krajowym, jak i światowym produkt – okno, oparte o zaprojektowany w ramach przeprowadzonych prac, energooszczędny system profili okiennych PCV z innowacyjnym rozwiązaniem uszczelnienia środkowego. Realizacja projektu przyczyni się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki. Zostanie także utworzone nowe stanowisko pracy służące do obsługi zautomatyzowanego ciągu technologicznego, w który zostaną skonfigurowane środki trwałe nabyte w ramach realizacji przedmiotowego projektu.
Wdrożenie nowego innowacyjnego produktu wpłynie także znacząco na działalność gospodarczą członków Wschodniego Klastra Budowlanego, umocni pomiędzy nimi współpracę na rzecz rozwoju potencjału wewnętrznego poprzez wzrost innowacyjności i konkurencyjności, a tym samym przyczyni się do realizacji celu głównego Klastra.

Główne zadania projektu:
Wyekstrudowanie energooszczędnego systemu profili okiennych PVC, w ramach którego zaplanowano nabycie, zamontowanie oraz uruchomienie kompletu narzędzi wytłaczarskich.
Wyprodukowanie okien opartych o energooszczędny system profili okiennych PVC – w ramach zadania zaplanowano nabycie, zamontowanie oraz uruchomienie środków trwałych, które zostaną skonfigurowane w jeden kompletny zautomatyzowany ciąg technologiczny, niezbędny do wyprodukowania innowacyjnych okien.

Zapytania ofertowe dotyczące przedmiotowego projektu znajdują się na naszej stronie internetowej www.plastimet.com.pl w zakładce “dokumenty do pobrania”

——————————————————————————————————————————

„Ekologiczny biznes to dobry biznes” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Nr projektu: WND-POKL.02.01.01-00-311/13
Nr umowy szkoleniowo-doradczej: 45/15/EB
Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

W ramach przedmiotowej umowy PLASTIMET otrzyma wsparcie w postaci:

DORADZTWA (BLOK I) – w zakresie identyfikacji obszarów niezbędnych do wdrożenia działań proekologicznych i zidentyfikowanych w tym zakresie potrzeb szkoleniowych. Rezultatem usługi doradczej będzie opracowany przez doradcę opracowania dokument pn. “Kompleksowa analiza potrzeb w zakresie wdrożenia działań proekologicznych i potrzeb szkoleniowych w tym zakresie”

SZKOLENIA osób oddelegowanych przez Plastimet w obszarze zidentyfikowanym w trakcie doradztwa (BLOK I)

DORADZTWA (BLOK II) – w zakresie wdrażania działań proekologicznych. Rezultatem usługi doradczej będzie opracowanie przez doradcę Planu wdrażania działań proekologicznych w firmie.

——————————————————————————————————————————

„Wzrost konkurencyjności firmy Plastimet poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Nr umowy: UDA-RPWM.01.01.07-28-190/12-00
Priorytet 1 Przedsiębiorczość
Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

TABLICA INFORMACYJNA

Całkowita wartość projektu: 2 020 275,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 698 062,50 PLN
Wkład budżetu państwa: 123 187,50 PLN

Głównym celem realizowanego projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności firmy PLASTIMET poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii: produkcji ślusarki aluminiowej oraz produkcji ślusarki przeciwpożarowej, stanowiących innowację procesową.

Zapytania ofertowe dotyczące przedmiotowego projektu znajdują się na naszej stronie internetowej www.plastimet.com.pl w zakładce “dokumenty do pobrania”

——————————————————————————————————————————

„Sieć brokerów innowacji” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013

Nr projektu: KSI WND-08.02.01-28-023/12-00 POKL
Nr umowy wewnątrzprojektowej: 19/2013
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.2 Transfer wiedzy
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Projektodawca/Lider Partnerstwa: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Partner: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie

W ramach przedmiotowej umowy opracowano Dokumentację Wdrożeniową stanowiącą podstawę wdrożenia innowacji w jednym z czterech obszarów innowacji zgodnie z podręcznikiem Oslo Manual.

——————————————————————————————————————————

„Innowacyjna technologia ekstruzji profili okiennych w Centrum Produkcyjnym w gminie Prostki” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013
Nr umowy: UDA-POIG.04.04.00-28-004/09-00
Priorytet 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Celem projektu było wdrożenie innowacji produktowej oraz procesowej w oparciu o linie technologiczne do produkcji 6-komorowych profili okiennych. Wdrażając innowacyjny proces technologiczny, wprowadziliśmy na rynek docelowy nowy produkt – 6-komorowy tworzywowy profil okienny z rdzeniem z recyklatu. Dodatkowo zostały wdrożone nowoczesne rozwiązania organizacyjne oraz marketingowe.

——————————————————————————————————————————

“Innowacyjny ciąg technologiczny kluczem do podniesienia konkurencyjności firmy Plastimet” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006,
Nr umowy: SPOWKP/2.3/4/28/2566 z dnia 26 września 2006 roku
Priorytet 2 Bezpośrednie Wsparcie Przedsiębiorstw
Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

Celem projektu było wzmocnienie konkurencyjności poprzez wprowadzenie gruntownych zmian w procesie produkcji. Zakładał on inwestycję w ciąg technologiczny sterowany komputerowo, w skład którego weszły linie technologiczne do produkcji stolarki PCV, aluminiowej, przeciwpożarowej z wykorzystaniem zaawansowanej techniki sterowania, elektronarzędzia oraz centrum obróbcze i przeładunkowe.

——————————————————————————————————————————

Wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania jakością” w ramach Sektorowego Programu Rozwoju MSP i Innowacji
Program Phare 2002 SSG 2002/000/580-06.02.01
Fundusz Wsparcia na Doradztwo
Nr umowy: 2002/000-580-06.02.01-02-28-0670

Celem projektu było podniesienie świadomości jakościowej, wzrost konkurencyjności oraz pozytywnego postrzegania firmy na rynku wyrobów i usług poprzez ustanowienie, wdrożenie oraz doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o wymagania międzynarodowej normy ISO 9001:2000.

PLASTIMET to marka z

30-letnią

tradycją.


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "PLASTIMET" Sp z o.o.


ul. Suwalska 82, 19-300 Ełk, tel: (87) 621-36-06, fax: (87) 621-16-06