2021-08-18-net-959x340_2c
2022-11-29-Modernity-slider-www-959x340-A
plastimet-nature-slider960x340px-22.06.20
click
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Obecnie realizujemy następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

——————————————————————————————————————————

SHOW YOURSELF

III edycja SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0004/18.

CEL PROJEKTU:
Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 32 (w tym 30 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022r.
Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań:

  1. Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty;
  2. Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych;
  3. Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji;
  4. Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych;
  5. Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego.

W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się:

  1. wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 32 firm KKK w terminie od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.;
  2. wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych,konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji;
  3. wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych;
  4. wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R,zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych;
  5. rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości;

Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU: wydatki ogółem: 9.846.000,00 PLN
wydatki kwalifikowane: 9.846.000,00 PLN
dofinansowanie: 6.822.290,00 PLN

Wszystkie firmy zainteresowane współpracą oraz ekspansją międzynarodową zapraszamy do współpracy !!!

——————————————————————————————————————————

 

PP-U „Plastimet” Spółka z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Dotacja na kapitał obrotowy dla PRZEDSIĘBIORTSWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWE „PLASTIMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” w ramach umowy POPW.01.05.00-28-0035/20-00.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 415 524,93 PLN

——————————————————————————————————————————

PP-U Plastimet Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja

Nr POIR.02.03.03-20-0001/18

w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 40 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 30.06.2020, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Cele szczegółowe:

wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK;

wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych;

wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów;

rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm;

inkubowanie wspólnych inwestycji, w tym opartych o innowacje.

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:

7 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA oraz Norwegii;

3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych PKB;

seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji;

54 międzynarodowe wydarzenia targowe;

usługa doradcza związana z umiędzynarodowieniem.

Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w wydarzeniach targowych/misjach gospodarczych to m.in:

 1. Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria, Białoruś, Holandia, Litwa, Belgia, Dania, Włochy, Łotwa, Czechy;
 2. Azja: Rosja, Chiny, Korea, Indie, Singapur;
 3. Skandynawia: Norwegia, Szwecja;
 4. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie;
 5. Australia i Oceania: Australia;
 6. Ameryka Północna: USA, Kanada, Meksyk.

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe.

Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno-gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne.

Wartość projektu: 9 921 800,00 zł

Wartość dofinansowania: 6 701 550,00 zł


FE_PW_rgb

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Plastimet” Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej
nr POIR.02.03.03-20-0001/16
w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 45 przedsiębiorstw (w tym 40 MŚP) działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.07.2018r., który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Cele szczegółowe:
• Wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK
• Wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych
• Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów
• Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:
• 6 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Kazachstanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA, Rosji oraz Norwegii
• 3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych WKB
• 3 seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji
• 20 międzynarodowych wydarzeń targowych

Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w imprezach targowych:
1. Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria
2. Azja: Rosja, Kazachstan
3. Skandynawia: Norwegia, Szwecja
4. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie
5. Australia i Ocenia: Australia

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe.

Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno- gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne

Wartość projektu: 6 105 966,00 zł
Wartość dofinansowania: 4 225 460,00 zł

——————————————————————————————————————————

Dotychczas zrealizowaliśmy poniższe projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

 

——————————————————————————————————————————

FE_PW_rgb

„Innowacyjne energooszczędne okno jako efekt wdrożenia wyników prac badawczo – rozwojowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020

Nr umowy: POPW.01.03.01-28-0001/15
Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne
Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

Całkowita wartość projektu: 17 216 187,00 PLN
Wartość dofinansowania: 6 998 450,00 PLN

Cel projektu: celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnego produktu, niewystępującego na rynku zarówno krajowym, jaki i światowym okna, opartego o zaprojektowany energooszczędny system profili okiennych PVC, wypracowany w toku przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych.

Efekty realizacji projektu: dzięki wdrożeniu wyników prac badawczo – rozwojowych w ramach projektu, firma Plastimet wprowadzi innowacyjny, niespotykany dotąd na rynku zarówno krajowym, jak i światowym produkt – okno, oparte o zaprojektowany w ramach przeprowadzonych prac, energooszczędny system profili okiennych PCV z innowacyjnym rozwiązaniem uszczelnienia środkowego. Realizacja projektu przyczyni się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki. Zostanie także utworzone nowe stanowisko pracy służące do obsługi zautomatyzowanego ciągu technologicznego, w który zostaną skonfigurowane środki trwałe nabyte w ramach realizacji przedmiotowego projektu.
Wdrożenie nowego innowacyjnego produktu wpłynie także znacząco na działalność gospodarczą członków Wschodniego Klastra Budowlanego, umocni pomiędzy nimi współpracę na rzecz rozwoju potencjału wewnętrznego poprzez wzrost innowacyjności i konkurencyjności, a tym samym przyczyni się do realizacji celu głównego Klastra.

Główne zadania projektu:
Wyekstrudowanie energooszczędnego systemu profili okiennych PVC, w ramach którego zaplanowano nabycie, zamontowanie oraz uruchomienie kompletu narzędzi wytłaczarskich.
Wyprodukowanie okien opartych o energooszczędny system profili okiennych PVC – w ramach zadania zaplanowano nabycie, zamontowanie oraz uruchomienie środków trwałych, które zostaną skonfigurowane w jeden kompletny zautomatyzowany ciąg technologiczny, niezbędny do wyprodukowania innowacyjnych okien.

Zapytania ofertowe dotyczące przedmiotowego projektu znajdują się na naszej stronie internetowej www.plastimet.com.pl w zakładce “dokumenty do pobrania”

——————————————————————————————————————————

„Ekologiczny biznes to dobry biznes” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Nr projektu: WND-POKL.02.01.01-00-311/13
Nr umowy szkoleniowo-doradczej: 45/15/EB
Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

W ramach przedmiotowej umowy PLASTIMET otrzyma wsparcie w postaci:

DORADZTWA (BLOK I) – w zakresie identyfikacji obszarów niezbędnych do wdrożenia działań proekologicznych i zidentyfikowanych w tym zakresie potrzeb szkoleniowych. Rezultatem usługi doradczej będzie opracowany przez doradcę opracowania dokument pn. “Kompleksowa analiza potrzeb w zakresie wdrożenia działań proekologicznych i potrzeb szkoleniowych w tym zakresie”

SZKOLENIA osób oddelegowanych przez Plastimet w obszarze zidentyfikowanym w trakcie doradztwa (BLOK I)

DORADZTWA (BLOK II) – w zakresie wdrażania działań proekologicznych. Rezultatem usługi doradczej będzie opracowanie przez doradcę Planu wdrażania działań proekologicznych w firmie.

——————————————————————————————————————————

„Wzrost konkurencyjności firmy Plastimet poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii produkcji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Nr umowy: UDA-RPWM.01.01.07-28-190/12-00
Priorytet 1 Przedsiębiorczość
Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

TABLICA INFORMACYJNA

Całkowita wartość projektu: 2 020 275,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 698 062,50 PLN
Wkład budżetu państwa: 123 187,50 PLN

Głównym celem realizowanego projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności firmy PLASTIMET poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii: produkcji ślusarki aluminiowej oraz produkcji ślusarki przeciwpożarowej, stanowiących innowację procesową.

Zapytania ofertowe dotyczące przedmiotowego projektu znajdują się na naszej stronie internetowej www.plastimet.com.pl w zakładce “dokumenty do pobrania”

——————————————————————————————————————————

„Sieć brokerów innowacji” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013

Nr projektu: KSI WND-08.02.01-28-023/12-00 POKL
Nr umowy wewnątrzprojektowej: 19/2013
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.2 Transfer wiedzy
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Projektodawca/Lider Partnerstwa: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Partner: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie

W ramach przedmiotowej umowy opracowano Dokumentację Wdrożeniową stanowiącą podstawę wdrożenia innowacji w jednym z czterech obszarów innowacji zgodnie z podręcznikiem Oslo Manual.

——————————————————————————————————————————

„Innowacyjna technologia ekstruzji profili okiennych w Centrum Produkcyjnym w gminie Prostki” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013
Nr umowy: UDA-POIG.04.04.00-28-004/09-00
Priorytet 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Celem projektu było wdrożenie innowacji produktowej oraz procesowej w oparciu o linie technologiczne do produkcji 6-komorowych profili okiennych. Wdrażając innowacyjny proces technologiczny, wprowadziliśmy na rynek docelowy nowy produkt – 6-komorowy tworzywowy profil okienny z rdzeniem z recyklatu. Dodatkowo zostały wdrożone nowoczesne rozwiązania organizacyjne oraz marketingowe.

——————————————————————————————————————————

“Innowacyjny ciąg technologiczny kluczem do podniesienia konkurencyjności firmy Plastimet” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006,
Nr umowy: SPOWKP/2.3/4/28/2566 z dnia 26 września 2006 roku
Priorytet 2 Bezpośrednie Wsparcie Przedsiębiorstw
Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

Celem projektu było wzmocnienie konkurencyjności poprzez wprowadzenie gruntownych zmian w procesie produkcji. Zakładał on inwestycję w ciąg technologiczny sterowany komputerowo, w skład którego weszły linie technologiczne do produkcji stolarki PCV, aluminiowej, przeciwpożarowej z wykorzystaniem zaawansowanej techniki sterowania, elektronarzędzia oraz centrum obróbcze i przeładunkowe.

——————————————————————————————————————————

Wdrożenie i doskonalenie systemu zarządzania jakością” w ramach Sektorowego Programu Rozwoju MSP i Innowacji
Program Phare 2002 SSG 2002/000/580-06.02.01
Fundusz Wsparcia na Doradztwo
Nr umowy: 2002/000-580-06.02.01-02-28-0670

Celem projektu było podniesienie świadomości jakościowej, wzrost konkurencyjności oraz pozytywnego postrzegania firmy na rynku wyrobów i usług poprzez ustanowienie, wdrożenie oraz doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o wymagania międzynarodowej normy ISO 9001:2000.

PLASTIMET to marka z

30-letnią

tradycją.


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "PLASTIMET" Sp z o.o.


ul. Suwalska 82, 19-300 Ełk, tel: (87) 621-36-06, fax: (87) 621-16-06