click
s5v3
s1
s2
s3
s4

Zgłoszenie serwisowe/gwarancyjne

 

 

Imię i nazwisko
Telefon kontaktowy
E-mail kontaktowy
Firma/os. fizyczna


Numer zlecenia
Data zlecenia
Numer Faktury
Kto montował
Czy problem dotyczy usterki mechanicznej TakNie
Czy problem dotyczy sposobu działania TakNie
Rodzaj zgłoszenia Usługa serwisowaSerwis gwarancyjny
Ilość razem
Miejsce montażu

Telefon kontaktowy
Dokładny opis usterki/problemu
Data wystąpienia usterki/problemu
Propozycja sposobu usunięcia usterki We własnym zakresieSerwis producenta
Dołącz zdjęcia
(mogą być spakowane zip, 7z, rar)


 

 

Ogólne warunki dokonywania zgłoszeń reklamacyjnych:

  1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone za pomocą powyższego formularza. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumentację zdjęciową zgłaszanych usterek jako załączniki.
  2. Wszystkie pola w niniejszym formularzu powinny być wypełnione w sposób jasny i czytelny.
  3. W przypadku bezpodstawnego wezwania do naprawy gwarancyjnej, producent zastrzega sobie prawo obciążenia zgłaszającego uzasadnionymi kosztami poniesionymi w związku z rozpatrywaniem reklamacji, w szczególności kosztami dojazdu.
  4. Przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego w innej formie niż wskazana lub też nie zawierającego wszystkich wyszczególnionych w powyższym formularzu informacji może spowodować wydłużenie procesu reklamacyjnego. Reklamacje niezawierające informacji o numerze zlecenia/dacie sprzedaży/nr dowodu zakupu nie będą rozpatrywane.
  5. Kontakt z działem serwisu poprzez e-mail serwis@plastimet.com.pl

 

Przed przyjazdem serwisu należy przygotować wypełnioną kartę gwarancyjną z potwierdzeniem wykonania wymaganych przeglądów i zabezpieczyć dostęp do niesprawnego urządzenia należy również zdemontować z okna wszystkie elementy dodatkowe ( np. żaluzje, rolety ) nie dostarczone wraz z oknem. Równocześnie zobowiązani jesteśmy do poinformowania Państwa, iż niespełnienie tych warunków skutkować może odmową wykonania naprawy w ramach gwarancji.

PLASTIMET to marka z

25-letnią

tradycją.


Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "PLASTIMET" Sp z o.o.


ul. Suwalska 82, 19-300 Ełk, tel: (87) 621-36-06, fax: (87) 621-16-06